Oferta

zakladka

Kompleksowe usługi prawne

Kancelaria pomaga klientom indywidualnym w sprawach z zakresu prawa spadkowego, nieruchomości, rodzinnego, karnego oraz cywilnego. We wskazanym zakresie sporządzamy stosowne pisma, reprezentujemy strony przed sądami oraz prowadzimy zgodnie z wolą klientów pertraktacje ugodowe.

Windykacja należności

Zajmujemy się również windykacją i monitorowaniem należności oraz sporządzaniem, opiniowaniem umów i doradztwem w zakresie prawnych aspektów zobowiązań zaciąganych przez klientów indywidualnych. Jesteśmy doświadczonymi adwokatami.

Doradztwo prawne

Kancelaria oferuje również kompleksowe doradztwo prawne w zakresie czynności gospodarczych (doradztwo i pomoc prawną), obejmujące wszelkie przejawy działalności przedsiębiorstw w obszarach: prawa gospodarczego i cywilnego (kompleksowa obsługa prawna firm). Sporządzamy profesjonalne projekty umów, pism procesowych, a także opinie i ekspertyzy prawne.

Zachęcamy do korzystania z naszych usług prawnych.

Prawo karne

Zapewniamy pomoc prawną na każdym etapie postępowania. Działamy rzetelnie i w pełni angażujemy się w sprawę Klienta.

 1. Udzielanie porad z zakresu prawa karnego.
 2. Sporządzanie pism procesowych.
 3. Kompleksowa obrona w postępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu sądowym, zarówno w procesie karnym, jak i w sprawach o wykroczenia.
 4. Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary.
 5. Reprezentacja pokrzywdzonego jako oskarżyciela posiłkowego/oskarżyciela prywatnego/ oskarżyciela subsydiarnego.
 6. Sporządzanie stosownych wniosków.
 7. Sporządzanie środków zaskarżenia, tj. zażaleń, apelacji, kasacji.

Prawo administracyjne

 1. Reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 2. Doradztwo w zakresie prawa administracyjnego.
 3. Sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych.
Prawo cywilne

Pomagamy w sporządzaniu umów cywilnoprawnych, w tym umów uregulowanych i nieuregulowanych przez Kodeks Cywilny. Negocjujemy najlepsze warunki dla naszych Klientów, polegając na naszej wiedzy.

Dobra osobiste

 1. Ochrona dóbr osobistych.
 2. Wady oświadczeń woli.
 3. Ubezwłasnowolnienie.
 4. Sprawy cywilne i karne o zniesławienie.
 5. Naruszenie czci i dobrego imienia.
 6. Naruszenie opinii handlowej.

Nieruchomości, własność i inne prawa rzeczowe

 1. Naruszenie własności lub posiadania.
 2. Stwierdzenie zasiedzenia.
 3. Uwłaszczenie.
 4. Zniesienie współwłasności,.
 5. Ustanowienie lub zniesienie służebności gruntowych lub osobistych.
 6. Ustanowienie drogi koniecznej.
 7. Postępowanie wieczystoksięgowe.
 8. Prawo lokalowe, ochrona praw lokatorów.

Spadki

 1. Stwierdzenie nabycia spadku.
 2. Dział spadku.
 3. Dochodzenie zachowku.
 4. Przyjęcie lub odrzucenie spadku.
 5. Unieważnienie testamentu.
 6. Zapis, polecenie.

Zobowiązania

 1. Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia.
 2. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania (tzw. odpowiedzialność kontraktowa).
 3. Odpowiedzialność deliktowa (z tytułów czynów niedozwolonych).
 4. Sporządzanie i opiniowanie umów, oraz sprawy związane z ich wykonaniem bądź nienależytym wykonaniem.
 5. Windykacja należności.
 6. Odszkodowania za błędy medyczne.
 7. Odszkodowania za zdarzenia komunikacyjne.
 8. Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika.

Postępowanie egzekucyjne

 1. Reprezentacja wierzycieli i dłużników.
 2. Powództwo przeciwegzekucyjne.
 3. Skargi na czynności komornika.
 4. Niedozwolone wzorce umowne.
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Działamy jako pełnomocnicy pracodawców i pracowników, reprezentując interesy Klientów w sporach przed sądem pracy. Pomagamy we wszelkich sprawach dotyczących relacji między pracodawcą a pracownikiem.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 1. Ustalenie stosunku pracy.
 2. Przywrócenie do pracy.
 3. Odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy.
 4. Wypłaty zaległego wynagrodzenia.
 5. Odprawy.
 6. Nadgodziny.
 7. Wydanie/sprostowanie świadectwa pracy.
Prawo gospodarcze

Obsługujemy przedsiębiorców i firmy w zakresie prawa gospodarczego. Zapewniamy fachowe doradztwo prawne. Pomagamy w powstawaniu nowych firm i przekształcaniu spółek.

google logo